DOTACJE


 

 

POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI
                         

W ramach konkursu POIR Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości Spółka otrzymała grant na projekt. 

      
Projekt spółki Bio Beta Technology  „Wysokooczyszczony żelujący 1-3,1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej”, zgłoszony do XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości otrzymał wyróżnienie w kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy”.

 

 Całkowita wartość projektu grantowego 36 162 pln , wkład funduszy europejskich 24 990,00 pln .

                         
Cel projektu:

  • Opracowanie strategii i wdrożenie działań komunikacyjnych i promujących beta-glukan spółki Beta Bio Technology wśród międzynarodowych partnerów w tym inwestorów z USA.
  • Przygotowanie strony internetowej promującej wysokooczyszczony beta-glukan wyróżniony w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

Efektem projektu będzie podjęcie działań komunikacyjnych zgodnie z opracowaną strategią i wypromowanie wśród międzynarodowych firm wysokooczyszczonego beta-glukanu wyróżnionego w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

 

 

Wręczenie wyróżnienia podczas Gali Laureatów XX edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości

 

 


 

 

GO TO BRAND
                         

W ramach poddziałania 3.3.3: wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND POIR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, firma otrzymała wsparcie do projektu: “Internacjonalizacja Innowacyjnego Produktu Spożywczego – Wysokooczyszczonego beta-glukanu z owsa” .